NTNU Kveld: Naturen som forsvinner – hvordan stanse tapet?

NTNU Kveld: en opplevelse du snakker om!
NTNU Kveld: Naturen som forsvinner – hvordan stanse tapet?
27 februar 2024, 18:00
Dokkhuset Scene
Debate
Other

Hvordan stanse Naturødeleggelse?

Kloden vår opplever en ødeleggelse av natur og tap av arter som vi aldri før har sett maken til i menneskets historie. Norge er intet unntak; mer enn 2 700 arter, blant dem 40 % av våre hekkende fuglearter, står i fare for å forsvinne fra norsk natur. Hovedårsaken er en omfattende nedbygging av norsk natur som ingen har helhetlig forståelse eller oversikt over, godt dokumentert av NRK gjennom artikler og TV-serier nylig.

Å stanse tapet av natur og restaurere ødelagte økosystem er avgjørende for å møte naturkrisen og for oss mennesker som er helt avhengig av de goder naturen gir oss. Hvordan gjør vi det?

Foredragsholdere:

  • Prosjektleder Ivar Herfindal er forsker ved Gjærevollsenteret for framtidsanalyser av naturmangfold, og prosjektleder av SusLandUse-prosjektet ved bærekraftsatsingen ved NTNU.
  • Natchiyar Balasubramanian forsker på å finne verktøy som bedrifter og kommuner kan bruke for å måle om deres arealbruk påvirker det biologiske mangfoldet negativt. Prosjektet samarbeider med Trondheim kommune for å innføre konseptet "arealnøytralitet" i praksis. Hva betyr det?
  • Tonje Aarre Sommarset forsker blant annet på menneske-natur-relasjoner, samt politiske og samfunnsmessige aspekter ved naturforvaltning. I sitt ph.d.-prosjekt undersøker hun det utenlandske treslaget sitkagran sin status i norsk naturforvaltning.
  • Beatrice Trascau undersøker hvilke endringer av arealbruk som har skjedd i Norge, og hvordan disse har formet det biologiske mangfoldet vi har i dag. Hun kartlegger ulike artsgrupper som planter, fugler, insekter og pattedyr.
  • Francois Philippe Lazarus forsker på hvilke prosesser som bidrar til å opprettholde biologisk mangfold i Trøndelag. Han bruker store, feltbaserte data om forekomst av ulike arter, blant annet for å finne ut hvorfor vi finner artene der de er. Hovedmålet er å gi bedre kunnskap om hvordan det biologiske mangfoldet vil påvirkes ved tap av naturareal og leveområder.

Programleder: Randi Wenche Haugen

Velkommen til NTNU Kveld tirsdag 27. februar kl. 19.00

Dokkhuset servering åpner kl. 18.00.

Vi gjør oppmerksom på at arrangementet blir fotografert og direkte streamet fra ntnu.no/kveld 

 

Foto: Grafiker Kolbjørn Skarpnes /NTNU

Kontaktinformasjon
Trondheim Management
Nordre gate 10, 7011 Trondheim
+47 993 54 000
Org. nr 995 860 465
Newsletter subscription
Powered by